آلبوم راست پنجگاه براساس مقام راست

سلمان سالک » آلبوم راست پنجگاه براساس مقام راست

آلبوم راست پنجگاه براساس مقام راست

01- چهار مضراب راست قدیم
02- درآمد اول راست
03- درآمد دوم راست
04- درآمد سوم کرشمه
05- زنگ شتر
06- زنگوله
07- بسته نگار
08- نغمه
09- دو تا یکی
10- خسروانی
11- روافزا
12- نغمه دوم
13- راست عرب
14- پنجگاه و سپهر
15- ابوالملیح
16- با ورق ابیورد
17- عرق عجم
18- عرق افشار
19- گوشه افشار
20- عشاق نوا
21- شکسته کوچک
22- نیریز سغیر کبیر
23- رهاب مسیحی
24- گوشه بیات ترک
25- قطر
26- زابل سه گاه
27- بیات عجم بهر نور
28- قرچه رضوی حسینی
29- اوج عشاق
30- چهارمضراب عشاق
31- گوشه ابوعطا
32- مبرقا و فرود
33-حجاز مصری
34-بیداد
35-طرز همایون
36-لیلی مجنون
37-روندی و نوروز عرب
38-نوروز صبا و خارا
39-نعیفیر ماورانهر فرنگ
40-طرز قدیم
41-چارپاره
42-هداوندی
43-تخت تقدیس
44-گوشه بیات اصفهان قدیم
45-مثنوی راست
46-چهار مضراب جدید راست
47-شهر آشوب راست
48-هربی
49-حاجی حسنی
50-جغتایی
51-صدری
52-پیش درامد راست
منوی اصلی
سبد خرید
تیتر یا عنوان آلبوم یا موضوع دلخواهی ک دنبالش میگردید رو بنویسید .